Tällä sivulla voit tutustua Hiisi Homesin / Hiisi Experience Group Oy:n kumppanimajoitusliikkeen Aallonkoti Hotel Apartmentsin tietosuojaselosteeseen.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen Aviator Properties Ltd Oy (y-tunnus 2187562-3) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Päivitetty 16.4.2021.

 1. Rekisterinpitäjä
  Aviator Properties Ltd Oy
  Alvar Aallon katu 3 B
  00100 Helsinki
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Ossi Kivimäki
  ossi.kivimaki@aallonkoti.fi
  050 303 0474
 3. Rekisterin nimi
  Asiakasrekisteri
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Aviator Properties Ltd Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, sovittujen asioiden ja lupausten täyttämiseen.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite, kansalaisuus, laskutustiedot ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot esimerkiksi vierailun ajankohta ja syy.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, varauskanavien kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Asiakasrekisteriin talletettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa kohdassa 4 mainittuja tarkoituksia varten rekisterinpitäjän kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluville yhtiöille sekä muille yhteistyökumppaneille. Lisäksi tietoja luovutetaan viranomaisille laissa määritellyn mukaisesti. Asiakastietoja voidaan lisäksi siirtää ja tallettaa rekisterinpitäjään käyttämän palveluntarjoajan hallinnoimille palvelimille tietojen käsittelyn edellyttämässä laajuudessa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.
 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus estää massamarkkinointi tai pyytää tietonsa poistamista. Tietoja voidaan myös poistaa asiakassuhteen loppumisen vuoksi tai mikäli tiedot katsotaan muuten tarpeettomiksi. Poistamispyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.
 11. Rekisteri- ja tietosuojaselostetta koskevat muutokset
  Aviator Properties Ltd Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle. Rekisteröity henkilö vastaa itse siitä, että hän tutustuu rekisteriselosteeseen säännöllisin väliajoin.